go语言的相关文档教程和视频资料

现在go语言教程已经不少了,下载Go开发环境后,doc里也会有非常详尽的文档,或者上go语言的官网看资料,不过这些都是英文的,下面的这些资料都是我搜集的go语言中文文档教程和视频资料,希望对go语言的爱好者有所帮助。

 1. http://code.google.com/p/golang-china/,比如:go爱语言粉丝翻译的go语言文档
 2. http://v.youku.com/v_show/id_XMTY4Mzk5NTc2.html
 3. http://u.youku.com/user_show/uid_golangchina
 4. go语言粉丝收集的资源汇总:http://blog.sina.com.cn/wonderfogo
 5. golang的网上论坛,不少人在这交流经验:http://bbs.studygolang.com/forum.php
 6. 一个比较好的go语言资源网站(英文的):http://go-lang.cat-v.org/
 7. Golang编程基础 成为 Go 范(Fan).ppt:http://vdisk.weibo.com/s/958D4
 8. Go语言编程-v1.0.0.pdf:http://wenku.baidu.com/view/6d772a04ba1aa8114431d9af.html
 9. 《学习GO语言》:http://wenku.baidu.com/view/5d8de810866fb84ae45c8dfa.html
 10. ”@许式伟 – Golang编程基础 成为 Go 范(Fan).ppt”,http://t.cn/zWXw9Mv
 11. ”@许式伟 七周七语言-Go语言习题.pptx” http://t.cn/zWXAwGc
 12. ”Go语言网络编程-v0.0.2.pdf”,可以作为“七周七语言-Golang”习题参考资料 http://t.cn/zWSuwrK
 13. go语言的代码实例:https://gobyexample.com/
 14. Asta谢发起的开源电子书的《Go web编程》:https://github.com/astaxie/build-web-application-with-golang
 15. Asta谢发起的开源go sdk api翻译代码实例:https://github.com/astaxie/gopkg

发表评论

电子邮件地址不会被公开。

× 8 = eighty